Poskytované služby
Náš Domov poskytuje sociální služby a zajišťuje ošetřovatelskou péči.
 

Smlouva o poskytnutí sociální služby, úhrada

S každým nově nastupujícím klientem je sepisována smlouva o poskytování služeb a o stanovených úhradách. Smlouva je sepisována na základě individuálních potřeb klienta. Jsou stanoveny ošetřovatelské a individuální plány.
 

Sociální služby

Sociální pracovníci jsou součástí pracovního týmu, který tvoří společně se všeobecnými sestrami, pracovníky v sociálních službách, ergoterapeutem a nutričním terapeutem. Tým svým aktivním a individuálním přístupem poskytuje všem klientům služby dle jejich individuálního plánu, který se vytváří na základě individuálních potřeb klientů. Tento plán je upravován tak, aby vyhovoval potřebám klienta. Nově nastupujícím klientům v adaptačním procesu je tým maximálně nápomocen tak, aby se každý klient u nás co nejoptimálněji zadaptoval a nalezl nový domov a přátelské vztahy.
 

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je v souladu s moderními trendy v oboru zajišťována kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu. U klienta je sestaven ošedtřovatelský plán, který je pravidelně sledován a doplňován dle aktuálního zdravotního stavu.
 

Lékařská péče

Lékařská péče je u nás zajišťována praktickým lékařem, který do našeho zařízení dochází 1x týdně a dále ordinuje dle vzniklé aktuální potřeby. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni k odborným lékařům do příslušných zdravotnických zařízeních.
Léky, předepsané naším praktickým lékařem, nebo léky na volný prodej zajišťujeme, po předchozí domluvě s klientem, dovážkou z lékárny. Po domluvě s klientem je také možné, aby klientovi zajišťovali léky rodinní příslušníci.
 

Ergoterapie

Ergoterapie patří do soustavy systému rehabilitace a snaží se o obnovování poškozených duševních a tělesných funkcí. Slovo ergoterapie pochází z řeckého slova ergo (práce) a therapie (léčení). Dříve se ergoterapie překládala jako léčba prací a z důvodu, že se dodnes nenašel vhodnější termín, zůstal jí tento nepřesný překlad do dneška. U seniorů je určena k léčbě porušených fyzických funkcí (zlepšení fyzické síly, drobné motoriky, koordinace pohybů), k léčbě psychických poruch (nesoustředěnost, deprese, nácvik náhradních činností, podpora soběstačnosti, nácvik sebeobsluhy, nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek).
Při ergoterapii využíváme techniky jako je kreslení, malování, koláže, ruční práce, vždy s přihlédnutím k možnostem klienta. Cílem ergoterapie je aktivizace klienta, smysluplné vyplnění volného času, prevence psychických obtíží.
Kondiční cvičení na židlích s hudbou je jednou z relaxačních technik, která přispívá k udržení či k obnově duševního a fyzického stavu.
 

Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale již dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní.
 

Stravování klientů

Nutriční terapeut zpracovává, na základě moderních trendů ve stravování pro geriatrické klienty jídelní lístky tak, aby strava byla nutričně vyvážená. Pro naše klienty zajišťujeme racionální stravování, dietu diabetickou a žlučníkovou a formy stravy v krájené, mleté a mixované podobě. Domov disponuje vlastní kuchyní. kde se připravuje celodenní strava.
 
Druh služby
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

•  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
•  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
•  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
•  pomoc při podávání jídla a pití
•  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

•  pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
•  holení, pedikúra, manikúra
•  pomoc s celkovou hygienou těla
•  pomoc při péči o vlasy
•  pomoc při použití WC
 

 

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 

 

  • sociálně – terapeutické činnosti 

• psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 
 

  • aktivizační činnosti

•  volnočasové a zájmové aktivity
•  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Další služby

  1. Kadeřnické služby
  2. Pedikůra