Příjem nových klientů
Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je při poskytování sociální služby uplatňo-ván smluvní princip. Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby předchází žádost o pobytovou službu domova pro seniory spolu s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o pobytovou službu v domově pro seniory. 
Formuláře jsou k dispozici u sociální pracovnice. V případě, že se zájemce nemůže pro formuláře dostavit do DS Pyšely, lze mu formuláře zaslat poštou. Dále je možné formuláře stáhnout – viz dokumenty ke stažení.
Na případně dotazy vám odpoví sociální pracovnice na tel. č. 603 275 808.
Žádosti o pobytovou službu domova pro seniory jsou v DS Pyšely vyhodnocovány se zřetelem na stanovená kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou sociální službu v Domově pro seniory Pyšely – viz dokumenty ke stažení. 
Postupováno je v souladu s Usnesením Rady HMP č. 1066 ze dne 5. 8. 2008. Sledován je příspěvek na péči, individuální situace žadatele a jeho věk. Posouzení žádosti v DS Pyšely provádí pracovní skupina pro přijímání nových klientů dle předepsaného bodového hodnocení . Čekací doba na přijetí do DS Pyšely je individuální. Ukazatelem je stupeň závislosti na pravidelné pomoci jiné osoby, především vyjádřený stupněm přiznaného příspěvku na péči, individuální situací žadatele a jeho věkem. Pobytovou sociální službu poskytujeme především seniorům s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy. Je-li v domově vhodné volné místo, je po vzájemné dohodě určen termín přijetí do domova. Při nedostatku volné kapacity je žádost o pobytovou sociální službu domova pro seniory zařazena do pořadníku žadatelů. S žadatelem je průběžně udržován kontakt. Při přijetí do DS Pyšely je s žadatelem uzavírána Smlouva o poskytnutí sociální služby.
Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je pouze ze zákonných ustanovení - viz zákon č. 108/2006 Sb.
 

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 
    poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis – vyhl. 505/2006 Sb. v platném znění -zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve 
    zdravotnickém zařízení 
    - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci 
    - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  2. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.