Standardy kvality

 
Označení Popis
SQ 1 Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 
 • Vnitřní pravidlo o definování poslání Domova pro seniory Pyšely, cíle poskytované sociální služby, cílové skupiny a zásad poskytování sociální služby
 • Domácí řád
 • Listina práv seniorů
 • Etický kodex DS Pyšely
 • Pracovní postupy pracovníků v sociálních službách
 • Pracovní postupy sociálních pracovníků 
 • Standardy ošetřovatelské péče
SQ 2 Standard č. 2 – Ochrana práv osob 
 • Vnitřní pravidlo pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod uživatelů 
 • Vnitřní pravidlo pro řešení střetu zájmů uživatele a poskytovatele 
 • Směrnice pro přijímání darů
SQ 3 Standard č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu 
 • Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu 
 • Vnitřní pravidlo pro odmítnutí zájemce o sociální službu
SQ 4 Standard č. 4  – Smlouva o poskytnutí sociální služby
 • Vnitřní pravidlo pro uzavírání „Smlouvy o poskytnutí sociální služby“
SQ 5 Standard č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby 
 • Metodika pro individuální plánování sociální služby
SQ 6 Standard č. 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby 
 • Vnitřní pravidlo pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o klientech 
 • Vnitřní pravidlo pro zaznamenávání provedených úkonů do elektronické dokumentace klienta
 • Spisový a skartační řád
SQ 7 Standard č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • Směrnice k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 
 • Postup k podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • Domácí řád
 • Evidence podnětů a stížností
SQ 8 Standard č. 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 
 • Informace o návaznosti poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
SQ 9 Standard č. 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby 
 • Vnitřní pravidlo pro organizační strukturu a systemizaci pracovních míst
 • Organizační řád
 • Organizační schéma
 • Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců
 • Vnitřní pravidlo pro přijímání nových pracovníků 
 • Vnitřní pravidlo pro zaškolování nových pracovníků 
 • Vnitřní pravidlo pro působení osob, které nejsou v pracovně právním vztahu v Domově pro seniory Pyšely 
 • Vnitřní pravidlo pro výkon praxe studentů v Domově pro seniory Pyšely – Střední škola řemesel Kunice
SQ 10 Standard č. 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců 
 • Vnitřní pravidlo pro postup hodnocení zaměstnanců 
 • Vnitřní pravidlo o vzdělávání zaměstnanců 
 • Smlouva o provádění supervize
SQ 11 Standard č. 11 - Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 • Informace o místní a časové dostupnosti poskytované sociální služby
SQ 12 Standard č. 12 - Informovanost o poskytované sociální službě
 • Informovanost o poskytované sociální službě
SQ 13 Standard č. 13 - Prostředí a podmínky 
 • Provozní řád 
 • Domácí řád
SQ 14 Standard č. 14 - Nouzové a havarijní situace
 • Vnitřní pravidlo pro nouzové situace včetně postupu při jejich řešení
 • Vnitřní pravidlo pro havarijní situace včetně postupu při jejich řešení
 • Sociální dokumentace klientů – „souhlasy a potvrzení“ vedené v programu Cygnus
 • Hlášení o mimořádné – havarijní situaci, která závažným způsobem ohrožuje zdraví a bezpečí klientů, o závažném ohrožení a poškození majetku
 • Záznam o nouzové situaci při jednání klienta a jiných osob
 • Vyhodnocení - evakuační plán
SQ 15 Standard č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby
 • Informace ke způsobu zvyšování kvality sociální služby
 • Směrnice k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 
 • Postup k podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby